کتاب تشریح مسایل مخابرات ديجيتال proakis( ویرایش چهارم)

on . در مجموعه مخابرات و ارتباطات

تشریح مسایل  مخابرات ديجيتال proakis

Digital Communications By John proakis-microrf.ir

اين کتاب تشریح مسایل مهم ترين مرجع مخابرات ديجيتال است. اين کتاب مسايل زيادي از مخابرات ديجيتال را در بر مي گيرد و نيز شامل سيستم هاي سلولي ديجيتال، توربو کد ها ، آرايه هاي آنتن و بسياري مسايل ديگر است.