:: در صورت نبودن و یا اشکال لینک دانلود کتاب ها، لطفا در نظرات همان مطلب اطلاع دهید

تا در اسرع وقت رسیدگی و یا راهنمایی شود ::

if download link is not working, please tell us in comments field.

به دست آوردن سطر و ستون آخرین سلول غیر خالی در اکسل

on . در مجموعه Excel

Excel2013 1

برای به دست آوردن شماره سطر و ستون آخرین سلول غیر خالی می توانیم از دستورات زیر استفاده نماییم.

Sub Range_End_Method()
'Finds the last non-blank cell in a single row or column

Dim lRow As Long
Dim lCol As Long

'Find the last non-blank cell in column A(1)
lRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

'Find the last non-blank cell in row 1
lCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column

MsgBox "Last Row: " & lRow & vbNewLine & _
"Last Column: " & lCol

End Sub

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین کتاب ها